Счетоводни услуги
гр. София ж.к. Люлин ул. Казимир Ернрот 33
Запитване на е-mail topexpert@abv.bg
Пон-Съб: 9ч. до 19ч. Почивен ден: Неделя

Услуги, които извършваме:

 • запознаване с дейността на дружеството и изготвяне на критерии, по които трябва да отговаря отчетността;
 • разработване на индивидуален сметкоплан;
 • осчетоводяване на първичните счетоводни документи – фактури, договори, банкови извлечения и други;
 • съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;
 • определяне на себестойността на произвежданите продукти, продаваните стоки и извършените услуги;
 • преоценка на активи и пасиви;
 • изготвяне на платежни нареждания към бюджета, включително и електронно банкиране;
 • изготвяне на месечни ДДС декларации;
 • възстановяване на данък върху добавената стойност (ДДС);
 • изготвяне на счетоводни отчети съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП);
 • изготвяне на счетоводни отчети съгласно Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО);
 • публикации на годишни финансови отчети в Търговски регистър и счетоводни сайтове;
 • изготвяне на месечни, тримесечни и годишни статистически форми към Национален статистически институт (НСИ);
 • изготвяне на годишна данъчна декларация за данък върху печалбата;
 • изготвяне на декларации и справки за БНБ;
 • съдействане за издаване на удостоверение А1 за избягване на двойното данъчно облагане;
 • вътрешен данъчен контрол;
 • предоставяне на информация за всякакви промени в търговското, данъчното и законодателството по социално и здравно осигуряване;
 • представителство на клиентите пред данъчните власти;
 • съдействие по време на данъчни ревизии и съдействие при различни правни казуси;
 • периодична проверка на счетоводната документация и спазване на нормативните актове;
 • анализ на динамиката на финансовите резултати, дълготрайните и краткотрайни активи, вземанията, задълженията и капиталовата структура;
 • осигуряване на текущ контрол на финансово-счетоводните операции;
 • извършване на инвентаризации на подотчетни лица и материали.

Адрес:

гр. София, ж.к. Люлин, ул. „Казимир Ернрот” № 33
+359 885 966 699

topexpert@abv.bg